Etikai kódex / Cod Deontologic

A SLÁGER RÁDIÓ ETIKAI KÓDEXE

A Sláger Rádió információs, oktatási és szórakoztató magánszolgáltató tisztában van azzal, hogy az információhoz való jog alapvető emberi jog és ez jogokkal és kötelességekkel, szabadságokkal és felelősségekkel jár.

1. A Sláger Rádió hírműsoraiban, kulturális és szórakoztató műsoraiban az alkotmányos jogok és szabadságjogok szellemében szavatolja a szabad véleménynyilvánítást és a szabad információközlést. Mindenféle cenzúra tilos. Az információk jóhiszemű és szakszerű megválogatása az aktuális eseményekről szóló műsorokban, kulturális és szórakoztató műsorokban, illetve a Sláger Rádió online felületein (honlapon és közösségi oldalakon) nem minősül cenzúrának.

2. A Sláger Rádió műsorait a hallgatók szolgálatába állítja, tájékoztatásunk korrekt, pártatlan és gyors, illetve tájékoztató, oktató és szórakoztató jellegű.

3. A Sláger Rádió független minden külső politikai vagy pénzügyi beavatkozástól, és ellenáll a belső nyomásnak.

4. A Sláger Rádió hozzáértéssel, igényességgel és jóhiszeműen népszerűsíti a romániai magyar kisebbség-, a nemzeti és az egyetemes értékeket, az igazságot szolgálja, védi a demokratikus értékeket, az emberi méltóságot, a társadalmi igazságosságot és a jó ízlést.

5. Erőszaknak, gyűlöletnek, bűnözésnek, rendbontásnak, káosznak, diszkriminációnak, intoleranciának, vulgaritásnak, pornográfiának, rágalmazásnak, személyiségi jogok megsértésének nincs helye a Sláger Rádió műsoraiban.

7. A Sláger Rádió jogszerű és erkölcsös módon szerzi be az információkat.

8. A Sláger Rádió a híreket az igazság tiszteletben tartásával, a forrás megjelölésével terjeszti, szigorú ellenőrzés után a tényeket pártatlanul mutatja be. Világos különbséget kell tenni a hírek és a vélemények között. A hír információ, tények és adatok, míg a vélemények a hírekkel kapcsolatos gondolatok, hiedelmek vagy ítéletek kifejezései. A személyes nézőpontokat véleményként azonosítjuk.

9. A Sláger Rádió erkölcsi és egyéb felelősséget vállal a hírek, kulturális és szórakoztató műsorok tartalmáért, valamint biztosítja a válaszadás jogát a politikai, gazdasági és társadalmi élet fontos kérdéseiben. A Sláger Rádiónak jogában áll válaszolni a státuszát érintő vagy sértő kérdésekben.

10. Az érdekelt felek kérésére minden valótlannak vagy tévesnek bizonyult információt, véleményt helyesbítünk.

11. A Sláger Rádió tiszteletben tartja az egyének magánélethez való jogát, és tudatában van annak, hogy a közéleti személyeknek joguk van a magánélethez, kivéve, ha ennek a közéletre nézve lehetnek következményei.

12. A Sláger Rádió megvédi dolgozóit feladatuk helyes és becsületes gyakorlása során.

13. A Sláger Rádió tiszteletben tartja valamennyi dolgozója függetlenségét, valamint az újságírói munka szabadságát.

14. A Sláger Rádió munkatársai kötelesek gondoskodni az információforrások, valamint a feladataik ellátása során tudomásukra jutott adatok és tények titkosságáról.

15. A Sláger Rádió minden műsorában kiáll a magyar nyelv helyes használatáért.

CODUL DEONTOLOGIC AL POSTULUI SLÁGER RÁDIÓ

Postul Sláger Rádió, serviciu privat de informare, educare şi divertisment, este pe deplin conştientă că dreptul la informaţie este un drept fundamental al omului, este conştientă că aceasta comportă drepturi şi îndatoriri, libertăţi şi responsabilităţi.

1. În programele sale de actualităţi, în emisiunile culturale şi de divertisment, Sláger Rádió garantează libera exprimare a ideilor, opiniilor, precum şi libera comunicare a informaţiilor, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale. Cenzura de orice fel este interzisă. Selecţia cu bună credinţă şi profesionalism a informaţiilor din programele de actualitate, din emisiunile culturale şi de divertisment, respectiv pe platformele online (website și paginile de socializare) a Sláger Rádió, nu este cenzură.

2. Emisiunile Sláger Rádió sunt puse în slujba ascultătorilor, informării lor corecte, imparţiale şi rapide, educării lor şi divertismentului.

3. Sláger Rádió este independentă de orice ingerinţe politice sau financiare externe şi evită presiunile venite din interior.

4. Sláger Rádió promovează cu competenţă, exigenţă şi bună credinţă valorile creaţiei minorități maghiare din România, naţionale şi universale, cultivă adevărul, valorile democratice, demnitatea umană, justiţia socială şi bunul gust.

5. Violenţa, ura, crima, dezordinea, haosul, discriminarea, intoleranța, vulgaritatea, pornografia, defăimarea, încălcarea dreptului la viaţă privată nu-şi găsesc locul în emisiunile Sláger Rádió.

7. Sláger Rádió va obţine informaţiile prin mijloace legale şi morale.

8. Difuzarea ştirilor se va face respectând adevărul, menţionând sursa, după ce acestea au fost verificate riguros, faptele trebuind prezentate cu imparţialitate. Se va face o distincţie netă între ştiri şi opinii. Ştirile sunt informaţii, fapte, date, iar opiniile sunt exprimarea unor gânduri, credinţe sau judecăţi asupra ştirilor, exprimate onest şi corect din punct de vedere etic. Punctele de vedere personale vor fi identificate ca atare.

9. Sláger Rádió îşi asumă răspunderea morală şi de altă natură pentru conţinutul ştirilor, programelor de actualităţi, culturale şi de divertisment, şi asigură dreptul la replică în probleme importante ale vieţii politice, economice şi sociale. Sláger Rádió are dreptul la replică în probleme ce o interesează sau îi lezează statutul.

10. La cererea celor interesaţi se vor rectifica toate informaţiile şi opiniile care s-au dovedit false sau eronate.

11. Sláger Rádió va respecta dreptul indivizilor la viaţa privată, şi este conştientă că persoanele cu funcţii în viaţa publică au dreptul la o viaţă privată, în afara cazului în care aceasta poate avea urmări asupra vieţii publice.

12. Sláger Rádió îşi apără şi protejează lucrătorii în exercitarea corectă şi onestă a atribuţiilor lor.

13. Sláger Rádió respectă independenţa şi răspunderea proprie a tuturor colaboratorilor, precum şi libertatea de profesare a gazetăriei.

14. Lucrătorii Sláger Rádió vor veghea asupra confidenţialităţii surselor de informaţii, dar şi asupra datelor şi faptelor de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiunilor de serviciu.

15. În toate emisiunile sale, Sláger Rádió militează pentru folosirea corectă a limbii maghiare.

ÎN CONTINUARE POSTUL SLÁGER RÁDIÓ ÎȘI ASUMĂ CODUL DEONTOLOGIC ELABORAT DE ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE COMUNICAȚII AUDIOVIZUALE (ARCA)
CONSIDERENTE PREALABILE

Prezentul cod deontologic se situează în contextul creat de cadrul reglementativ
existent, respectiv legea audiovizualului, codul audiovizualului, codul civil, Convenţia
europeană a drepturilor omului, jurisprudenţa CEDO.

Aceste reglementări sunt asumate ca reguli de conduită editorială, atât în virtutea
caracterului lor de obligaţie legală, cât şi cu convingerea că misiunea de interes public a
radiodifuzorilor trebuie să se construiască în materia oferită de comunicarea audiovizuală
realizată prin respectarea legii.

NIVEL DE AUTOREGLEMENTARE

Prezentul cod nu dublează reglementările existente, ci le presupune ca elemente
externe de referință pentru adiționarea de reguli sau principii suplimentare, care constituie
în fapt materia sa. Din acest motiv și pentru a evita incoerența de a reproduce în domeniul
autoreglementării prevederi care sunt direct obligatorii prin lege sau legislaţie secundară şi
nu pot fi asumate ca facultative, nici chiar cele mai importante dintre reglementările legale
nu vor fi regăsite în conţinutul său.

PRINCIPII

Prezentul cod valorizează convingerea că obligaţia respectării legii şi a
reglementărilor poate coexista fără a intra în contradicţie cu nevoia pe care o au
radiodifuzorii, producătorii, editorii şi redactorii de a utiliza valorile care emerg din
experienţă, bun simţ, repere editoriale şi etice, atunci când se confruntă cu provocări
editoriale sau când desfăşoară rutina activitaţii editoriale obişnuite. „Intr-o lume perfectă ar
funcţiona o singură reglementare: folosiţi-vă propria si cea mai bună judecată!”
(BBC Editorial Guidelines)

Increderea publicului este o altă valoare pe care o păstrăm ca reper şi ea poate fi
câştigată numai prin imparţialitate şi onestitate şi prin garanţia că se evită în orice moment
inducerea în eroare a publicului sau manipularea lui.

Acurateţea prezentării adevărului nu se poate obţine numai prin simpla prezentare a
faptelor, ci doar în urma unui efort de a detecta aspectele relevante, de a distinge evidenţa
de prejudecată sau confuzie pentru a beneficia de funcţia de incertitudine, şi de a descoperi
adevărul acolo unde el se află (BBC-EG)

Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrată în fața oricăror interese
externe, a oricăror presiuni politice sau comerciale şi a oricăror interese personale. (BBC-EG)

Conţinutul editorial trebuie să ofere semnificaţie utilă pentru public, nu doar să îi
stimuleze reacţii sau să il facă ţintă a mesajului publicitar. Divertismentul oferă şi el acest tip semnificație sub forma valorii construite cu umor, bun simţ și bună inspirație.

STANDARDE EDITORIALE

Radiodifuzorii pot asigura, individual, standarde editoriale care să contribuie la
ridicarea nivelului de educație media al publicului și nu vor promova practicile editoriale care sacrifică performanța editorială în favoarea compromisului cu soluții editoriale care
conduc la coborârea nivelui de civilizație mediatică a publicului.

Este dezirabil ca spațiul de desfăsurare a competiției între radiodifuzori să se
poziționeze în zona superioară a preferințelor publicului şi să contribuie la ridicarea nivelului
acestora.

PROMOVAREA ÎNŢELEGERII CORECTE A LEGISLAŢIEI

Radiodifuzorii vor acorda atenție, în măsura posibilului, promovării înțelegerii corecte
a legislației din domeniul audiovizual sau din alte domenii si pentru eliminarea abuzurilor
generate de neclarități legislative sau interpretări eronate ale reglementărilor, inclusiv prin
indicarea si relevarea în fața autorităților si a publicului a temelor si soluțiilor reglementative controversabile.

In acest sens se va avea în vedere şi responsabilizarea celor implicați în realizarea
programelor în sensul evaluării critice a efectelor ce rezultă din difuzarea programelor, atât
sub aspect legal cât si sub aspecte nereglementate, dar semnificative în raport cu drepturile si interesele altora.

INFORMAREA CORECTĂ

În măsura în care difuzează în principal sau secundar ştiri şi programe informative,
televiziunile sau radiourile trebuie să se comporte ca agentii socio-economice speciale ale
căror obiective antreprenoriale trebuie sa fie configurate pentru întrunirea condiţiilor de
furnizare a accesului la un drept fundamental, dreptul publicului la informare (Rezoluţia
Consiliului Europei 1003/93 referitoare la etica jurnalistică)

Informatiile nu ar trebui să fie tratate ca o marfă, ci ca necesare pentru a satisface un
drept fundamental al cetațeanului. În acest sens, nu ar trebui să se exploateze nici calitatea si nici continutul știrilor sau opiniilor strict pentru a mări audienţa ori veniturile obtinute din publicitate, ci pentru a satisface în mod optim dreptul la informare, beneficiile în audienţă şi venituri, care sunt necesare şi legitime în cazul radiodifuzorilor privaţi, ca suport al întregii lor activităţi, urmând a rezulta din excelenţa indeplinirii acestei misiuni publice. (Rez COE 1003/93)

Dat fiind că activitatea radiodifuzorilor din zona programelor informative este una de
“intermediere” între informaţia preexistentă şi public, în sensul de furnizare a unui serviciu
de informare, aceştia trebuie să asume faptul că și drepturile pe care le detin în legatură cu
libertatea de informare depind de destinatarii acesteia, adică de cetaţeni.

Aceasta nu înseamnă însă că programele informative sunt doar un simplu act de
răspândire a informaţiilor, in timp ce interpretarea acestora ar fi atributul prioritar al
publicului. Dimpotrivă, informaţia conţine in sine traseul de la faptă la semnificaţie, traseu
care fără contribuţia interpretativă şi analitică a mass-media ar rămîne un simplu labirint al
confuziilor – cazul zvonurilor, care nu trebuie să constituie o materie primă pentru media,
este tipic în acest sens.

In plus „libertatea in domeniul presei include, de asemenea şi recurgerea la o
anumită doză de exagerare, chiar de provocare” (teză în decizie CEDO). Elementele de
retorică constitutive comunicării umane nu pot fi cenzurate tocmai în cazul mass-media
audiovizuale.

In sensul valorilor promovate de CEDO, libertatea de exprimare nu se exercită numai
pentru a difuza informaţii sau idei care sunt primite favorabil sau cu indiferenţă, ci şi în cazul celor care şochează, contrariază, sau deranjează, cazuri in care radiodifuzorii se vor asigura că difuzarea este motivată prin raţiuni de interes public.

Informarea corectă include și obligația de a include aspectele cele mai semnificative
pentru viața societății, inclusive cele cu relevanță pentru dezvoltarea acesteia în sens pozitiv.

Dat fiind că evaluarea unor asemenea caracteristici nu poate fi apanajul unei autorități sau
rezultatul unei reglementări, acest principiu râmâne un “Principiu de relevanţă”, principiu
asumat individual de către radiodifuzor și administrat după propria libertate de constiință a
celor care participă la gestionarea lui , în condiţiile în care nu se poate impune o instanţă
care să decidă care anume aspecte sunt sau nu semnificative in sensul men.ionat.

Respectul adevărului presupune şi educarea capacităţii de a-l discerne si de a-l
prezenta astfel încât efectul de informare a publicului să fie maxim.

Se recomandă ca verificarea legalității conținutului editorial să fie integrată acțiunii
de determinare a adevărului și creativității editoriale într-un mod care nu poate influența și
inhiba această acțiune sau creativitatea mijloacelor de comunicare editorială, în condiţiile în
care verificarea legalitaţii va fi întotdeauna anterioară difuzării programelor.

Radiodifuzorii vor expune, dacă aleg să facă acest lucru, principiile editoriale
deopotrivă pentru a se identifica în faţa publicului, dar şi pentru a răspunde aspirațiilor sale, ca şi pentru a-l educa în sensul familiarizării cu valorile mass-media.

JUDECĂŢILE DE VALOARE / OPINIILE

Desi opiniile sunt în mod necesar subiective şi, în consecinţă, nu pot si nu trebuie să
fie supuse criteriilor de corectitudine (după cum s-a exprimat CEDO „ judecăţile de valoare
nu trebuie să fie supuse probei veridicităţii”), trebuie totuşi să existe asigurarea că opiniile
sunt exprimate în mod sincer si etic şi că ele sunt fondate pe un suport faptic credibil şi
suficient.

Opiniile care iau forma unor comentarii la adresa unor evenimente sau acțiuni
referitoare la persoane sau la instituții nu trebuie sa încerce sa nege realitatea faptelor sau a datelor.

În exerciţiul activităţii editoriale trebuie să se manifeste atât respectul legitim şi
reciproc faţa de orientările ideologice ale editorilor si ale proprietarilor dar şi acceptarea
faptului că această activitate editorială este limitată de exigente imperative constând în
raportarea de stiri corecte si de opinii etice. Acest lucru este esential în vederea respectarii
dreptului fundamental la informare al cetaţenilor. (Rez COE 1003/93)

INDEPENDENŢĂ ŞI IMPARŢIALITATE

Independenţa şi imparţialitatea nu inseamnă neutralizarea valorii de adevăr a stirilor
prin prezentarea plată și neutralizarea reciprocă a informațiilor și a opiniilor contradictorii.
Continutul editorial va pune in evidență opinia relevantă sau informația de maximă
credibilitate, precizănd însă caracterul relativ al veridicității, care în unele dintre cazuri,
poate fi stabilită numai în instanţele de judecată sau de evaluarea opiniei publice.

Independenţa şi imparţialitatea nu înseamnă a refuza evidenţa adevărului atunci când
el se află cu în mod clar de partea unora dintre cei aflaţi în dispută, cu excepţia cauzelor
penale, unde evaluarea aparţine exclusiv instanţelor de judecată.

Realizatorii vor fi imparţiali din punct de vedere politic în realizarea programelor, fără a
fi însă opriți de la a avea convingeri politice proprii.

Continutul editorial va acorda importantă problemelor reale ale societăţii si nu va
crea false probleme sau nu va obtura atenția publicului cu probleme minore. Totodată se va
avea în vedere adresarea pe un public țintă, care poate fi diferențiat pe capacitate de
inţelegere, informare și preferinţe şi nu numai în funcție de capacitatea de a răspunde la
mesajele comerciale, ci şi în paralel cu aceasta. Nu se va crea confuzie intre cele două planuri, respectiv planul editorial și cel publicitar, ci se va crea un cadru de repere care să
ajute publicul să le distingă pentru a extrage beneficiile disponibile în ambele.

Interesele commerciale ale societăților de radio şi televiziune se vor putea exercita in
limitele satisfacerii interesului public sau, în situaţia cazurilor punctuale legitime în care nu
există o relaţie directă între acestea şi interesul public, fără a leza interesul public.

RESPONSABILITATEA EDITORIALĂ

Responsabilitatea editorială aparține radiodifuzorului în calitatea sa de societate
comercială, respectiv structurii de proprietate și conducere care răspunde de acțiunile
societății comerciale.

Responsabilitatea editorială se constituie numai în raport cu şi este este opozabilă
numai dispoziţiilor legii audiovizualului si reglementărilor subsecvente ale codului
audiovizual. Orice conflict generat de conţinutul editorial care nu contravine însă acestor
reglementări nu antrenează responsabilitatea editorială a radiodifuzorului (ci
responsabilitatea civilă sau comercială, după caz.)

Responsabilitatea editorială se asumă în cadrul exercițiului politicii editoriale, de
către conducerea societății.

Politica editorială reprezintă concepția asupra principiilor, regulilor și strategiei după
care se structurează producția și/sau difuzarea de conținut editorial, inclusiv punerea ei în
practică. Exercițiul ei poate fi delegat managerului, editorilor sau realizatorilor de programe
în mod expres, dar fără a transfera și responsablitatea editorială. Radiodifuzorul poate
interveni în activitatea editorială oricând consideră necesar, și în special atunci când
delegarea politicii editoriale nu produce efectele prezumate. Instanța care detine dreptul de
politică editorială beneficiază, impreună cu realizatorii, de dreptul de confidențialitate a
surselor, așa cum este prevăzut de lege.

Radiodifuzorul va stabili cu realizatorii de programe condițiile care se aplică atunci
când este utilizat recursul la clauza de constiință, respectiv la dreptul acestora de a nu
acționa împotriva convingerilor proprii, care trebuie acordat fără limite.

Decizia de a face publică sau nu politica editorială aparţine autorilor ei, în condiţiile în
care politica editorială poate să îmbrace aspecte de confidenţialitate care se supun regulilor
competiţiei corecte. Acesta nu face însă mai puţin importantă responsabiltatea editorială.

INTERESUL PUBLIC SI PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANEI

Este de interes public atât protejarea drepturilor individului cât şi respectarea
dreptului lui şi al publicului de a fi informat în contextul asigurarii pluralismului surselor de
informare. Libertatea de exprimare este ea însăşi de interes public.

Problemele de interes public sunt în mare parte puse în discuţie în legătură cu
figurile publice, respectiv persoanele care deţin o funcţie publică sau care utilizează
resursele publice, sau în sens larg, toţi aceia care joacă un rol în viaţa publică, fie în politică, ecomomie, arte, sfera socială, sport sau în orice al domeniu, in sensul definiţiei date de Rezoluţia 1165 (1998) a Consiliului Europei. Noțiunea de figură publică nu se restrânge deci la politicieni sau membri ai administrației, ci include personalități din diverse domenii a căror prezență publică stârnește interes. Figurile publice trebuie să admită că poziţia lor în societate îi expune la o presiune sporită asupra vieţii lor private. Mai mult, „asteptarea legitimă de protecție a vieții private și a dreptului la propria imagine” nu poate fi invocată în spații în care se admite o expunere normală în faţa publicului si a presei.

Dat fiind ca persoanele publice contribuie la stabilirea standardelor sociale atât prin
diferfențiere cît și prin exemplu, cercul interesului public legitim ar fi prea ingust circumscris dacă s-ar reduce numai la dezbaterea pe marginea reflectării unor comportamente care sunt moral sau legal discutabile și nu ar include și reflectarea normalităţii comportamentului vieții zilnice, dacă aceasta serveşte la formarea opiniei publice în chestiuni de interes general sau la dezbateri de interes general. In acest sens şi programele de divertisment pot aborda viaţa privată a persoanelor publice atât cu indreptăţirea dată de aspectele de interes public cât şi în sensul că programele de divertisment sunt la fel de bine protejate de dreptul la liberă exprimare. Valoarea de divertisment a conținutului editorial poate constitui o contribuție la formarea valorilor publice .i de aceea prezintă interes public.

In cazul persoanelor care acced în mod voluntar în viața publică, acestea nu mai pot
invoca dreptul de a rămâne anonimi, imaginea lor devenind într-un anume grad o
proprietate publică la care mass-media poate face apel pentru a intreţine dezbateri de
interes public şi construcţia de valori ale vieţii cotidiene.

Prezentarea unor astfel de cazuri se va face numai dacă radiodifuzorii vor fi în măsură
să demonstreze că expunerea unor aspecte de viaţă privată, indiferent dacă prejudiciază sau nu imaginea persoanei, reprezintă o contribuţie la dezbateri de interes general care
consolidează valorile societăţii contemporane.

In sensul construcției de valori civice, radiodifuzorii pot avea în vedere valorizarea
principiilor anti-discriminare în mod pro-activ, prin promovarea de conținut care să conducă
la înțelegerea importanței patrimoniului valoric al egalității în drepturi a persoanelor. In
acest sens se va acorda atenție principiului egalității dintre femei și barbați și combaterii
prejudecăților care contravin acestui principiu.

Radiodifuzorii vor respecta principiul prezumției de nevinovătie în sensul de a nu
califica o persoană ca fiind vinovată de comiterea unei fapte penale sau a unor contravenții
înainte ca acest lucru să fi fost stabilit prin parcugerea tuturor căilor de dezbatere în
instanțele de judecată, iar acuzaţiile formulate la adresa sa vor fi prezentate ca relative.
Aceasta prezumpţie se aplică însă numai în cazul unor acuzaţii pentru fapte care pot face
obiectul instan.elor de judecată.

In măsura în care asemenea acuzaţii se formulează de către politicienii care
beneficiază de imunitate pentru declaraţii politice, contextul va fi prezentat ca atare
publicului.

In mod corespondent, acuzaţiile pentru fapte de altă natură decât cele care pot face
obiectul instan.elor de judecată vor fi prezentate ca nefiind purtătoare de alte incriminări
decât cele cu sens moral sau etic, care nu pot fi stabilite pe calea instanțelor de judecată.

REPREZENTAREA VIOLENŢEI

Reprezentarea violentei in programele de televiziune este limitata prin prevederile
legii audiovizualului precum si prin deciziile emise de CNA in aplicarea legii. Programe care
contin reprezentari ale violentei pot fi transmise in situatia in care ele nu afecteaza
dezvoltarea fizica sau mentala a minorilor, dat fiind caracterul limitat al violentei in cauza sau date fiind conditiile speciale de programare a acestora si de marcare a lor cu avertizari, care, in general, exclud accesul minorilor la difuzarea lor.

Totodata, in privinta programelor care includ violenta, trebuie distins ceea ce
reprezinta continut nelegal, anume ceea ce nu poate fi transmis in nici o situatie, de ceea ce poate fi transmis numai cu avertizari obligatorii sau numai la intervale orare permise,
precum si de ceea ce reprezinta continutul a carui difuzare nu incalca prevederile legii dar
care, de asemenea, contine o reprezentare a violentei si poate induce un stress, sau poate
induce comportamente nedorite.

Aceste din urmă tipuri de programe, care pot fi difuzate, dar a caror difuzare nu este
dezirabila, dincolo de criteriile impuse de lege, pot fi supuse unui regim de
autoreglementare. Spatiul de actiune al autoreglementarii vizeaza programe cu continut de
violenta a caror difuzare presupune ca prevederile legale nu au fost incalcate, dar care sunt
supuse unor restrictii suplimentare. Ca urmare, nerespectarea acestor restrictii de
autoreglementare nu poate fi considerata o incalcare a legii sau a reglementarilor CNA emise in aplicarea legii.

Dat fiind ca lumea reala contine violenta, este rezonabil ca televiziunea sa o reflecte,
chiar daca aceasta poate produce o agresiune asupra publicului, dar numai daca acesta
agresiune este un efect secundar si este complementară scopului motivat al informarii si
avertizarii publicului.

In sensul prezentului cod, prin violență se înțelege: “actiune de forta care agreseaza
integritatea fizica sau psihica a individului pentru a-i domina sau distruge identitatea
umana.”

Prezenta violentei in programe trebuie sa fie intotdeauna justificabila editorial sau
prin logica dramaturgica a programului, in sensul ca trebuie sa stabileasca o relatie de
continut informational sau spectacular cu publicul, care sa se inscrie in datele interesului
public specific domeniului audiovizual. Difuzarea de programe care contin violenta gratuita
(anume violenta care nu joaca un rol central in definirea subiectului, a unui personaj sau a
unei teme a programului ca ansamblu, la randul lui motivat valoric) este interzisa prin lege.
Violenta care are ca scop socarea publicului pentru a-i atrage atentia asupra programului
fara a-i oferi elemente necesare pentru a intelege justificarea editoriala sau dramaturgica a
acestuia, si care recurge la reactiile lui primare, nemediate de resursele sale culturale si de
civilizatie, trebuie evitata.

Astfel, se va avea in vedere ca:

Difuzarea de programe care promoveaza sau elogiaza violenta este nedezirabila.

Efectul spectacular bazat pe violenta este de evitat.

Programele pentru copii nu vor contine decat grade reduse de violenta fizica, verbala
sau emotionala.

Violenta in termenii referentiali ai lumii reale trebuie sa se distinga de violenta ca
efect al fanteziei si sa fie supusa unei restrictii mai accentuate in cazul unor elemente de
continut similare. Reciproc, reprezentarea violentei marcate drept imaginar poate fi mai
larga.

In programele care contin referiri la violenta reala trebuie prezentate publicului
efectele finale ale violentei asupra faptasilor si asupra victimelor.

Desi se admite ca in cazul filmelor de gen (actiune, sf, thriller) gradul crescut de
conventie permite o prezentare mai explicita a violentei, trebuie totodata avut in vedere ca
in melodrame sau telenovele conventia poate intensifica efecte nedorite, in perceptia
sinuciderilor, de pilda, care pot afecta publicul.

In programele pentru copii cu personaje reale, violenta se va prezenta numai daca
este esentiala pentru dezvoltarea personajelor sau a intrigii.

Programele de animatie care contin violenta stilizata si non-realista nu vor avea
violenta ca tema centrala si nu vor stimula imitarea unor comportamente periculoase.

Programele pentru copii vor trata cu atentie teme care pot induce copiilor
sentimente de insecuritate.

Programele pentru copii trebuie sa evite promovarea de comportamente imitative
periculoase.

Programele nu vor contine scene de violenta realista care sa induca ideea ca violenta
este modul cel mai eficient de a solutiona probleme sau conflicte reale.

Programele nu vor minimaliza efectele violentei in viata reala.

Programele nu vor contine elemente terifiante arbitrare, fara relatie de continuitate
cu tema programului.

„Controlul parental” instituit prin reglementari aplicabile programelor nu trebuie sa
devina un substitut pentru responsabilitatea directa a parintilor, ace.tia trebuind să fie
avertiza.i de radiodifuzor în acest sens .

Violenta in stiri si programe informative:

Violenta va fi prezenta in stiri si programe informative numai daca prezentarea ei
aduce o informatie relevanta pentru teme sociale de ansamblu sau specifice, sau daca este
necesara pentru a semnala si constientiza un pericol sau un risc general – individual sau
colectiv.

Informatiile continand scene de violenta vor fi precedate de avertizari cu privire la
potentialul efect de stress pe care il pot avea asupra publicului in general sau asupra unor
categorii speciale (minori).

Se va avea in vedere ca pozitia in jurnalele de stiri a reportajelor continand violenta
sa nu creeze elemente suplimentare de soc si sa nu afecteze identitatea stirilor din imediata vecinatate.

Informatiile despre incidente violente care pot afecta minorii sau familiile trebuie
prezentate intr-o maniera cat mai putin explicita. Daca acest lucru nu se poate face, si daca
nu se contravine interesului public al necesitiatii informarii eficiente, acestea vor fi difuzate
in intervale orare de regula inaccesibile minorilor.

Respectul pentru demnitatea fiintei umane impune reguli speciale prin care sa se
evite excesul de realism atunci cand sunt prezentate victime (in cazuri unde acest lucru are o motivare exceptionala).

Se va evita excesul prin cumul de difuzare de programe cu violenta motivate
individual, pentru a nu se crea ca rezultanta presiuni asupra publicului.

Reportajele si stirile despre evenimente conflictuale sau acte teroriste nu vor fi
prezentate in asa fel incat a incite la dezordine si violenta sau sa creeze panica.

Prezentarea unor incidente violente sau a urmarilor acestora nu va fi controlata si
cosmetizata in asa masura incat relevanta informatiei sa fie afectata sau sa se creeze o
imagine falsa despre conditia umana.

Totodata, trebuie avute in vedere actiuni de stimulare a constructiei unei perceptii
active a publicului, prin:

Educarea publicului pentru a intelege riscurile la care se expune in raport cu
emisiunile care contin violenta.

Alfabetizarea televizuala: intelegerea modului in care poate fi selectata si asimilata
oferta de programe.

Promovarea introducerii unui sistem tehnic de blocare voluntara, de catre parinti, a
accesului copiilor la emisiuni care conţin violenta (de tipul V-cip-ului )

Promovarea educationala a deciziei si a mijloacelor necesare pentru a alege calitatea
drept criteriu in selectarea emisiunilor.

Promovarea concertata a unor programe si strategii care sa induca la public reactii
valorice active fata de oferta de programe si care, drept consecinta, sa promoveze
competitia pentru audienta intre companiile de televiziune preponderent pe vectorul
calitatii programelor.

Se va promova in emisiuni cultura respectului reciproc si a depăsirii violen.ei, a
spiritului civic si democratic.

Se vor oferi cat mai multe informatii despre caracterul programelor cu continut de
violenta (prin EPG, teletext, programe tiparite, etc.)

Se va promova in programe educatia pentru o lectura critica a imaginii, care sa releve
mecanismul implicarii individului in perceptia acesteia.

PREZUMPȚIA DE CREATIVITATE

Totuși, este specific pentru o parte din principiile formulate aici că nu pot decât să
rămână la nivelul de reper, fiind imposibilă o judecată asupra faptului dacă practica
editorială se conformează lor sau nu. Pentru noi este suficient însă ca aceste principii să
constituie o preocupare, iar punerea lor in practică să producă o valoare construită conform
creativită.ii fiecărui editor. Acesta este principiul „prezumpției de creativitate”.

Notă: Acest cod fost redactat avand ca referințe, intre altele, următoarele documente:

1. Commercial Television Industry Code of Practice – Australia January 2010
2. ACDIRT Canada – l’Association des journalistes électronique- Code de déontologie
3. CAB Code Regarding Violence in Television Programming
4. Canadian Association of Broadcasters’ Equitable Portrayal Code
5. Editors’ Code of Practice – United Kingdom
6. Code of Ethics for the Austrian Press -Austria
7. Code of Ethics for the Press, Radio and Television- Sweden
8. United Kingdom Code: Code on Standards of the Broadcasting Standards Commission
9. Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul roman de presa
10. Codes of Journalistic Principles / Europe
11. Reports on possible co-operative regulatory systems
12. Case of Verein Gegen Tierfabriken Schweiz CEDO
13. Case of Von Hannover V. Germany CEDO
14. The Editorial Guidelines BBC
15. The Ethical journalism initiative – Aidan White
16. Right to one’s own image – ECHR judgments
17. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 ECHR
18. Libertatea de exprimare, Ghid privind punerea in aplicare a articolului 10 al Convenţiei europene pentru Drepturile
Omului
19. The Media Self-Regulation Guidebook
20. The Public Interest,the Media and Privacy – David E. Morrison,Michael Svennevig
21. OFCOM Code on Fairness and Privacy
22. OFCOM Code on Standards
23. CRP / recomandare privind auto-reglementarea relatiilor profesionale
24. Parliamentary Assembly on privacy /rezolutia COE nr 1165/1998
25. Rezolutia COE 1003/1993 etica jurnalismului
26. Statutul jurnalistului / COM
27. Statutul ziaristului din Societatea romana de televiziune
28. Statement of Principles of Radio and Television Broadcasters – The National Association of Broadcasters – SUA